සිරි සද්ධම්ම දේසනා
පරම නිබ්බාන ධම්මායතන යූටියුබ් නාලිකාවේ විකාශනය වූ ධම්ම දේසනා
  

සිව්හෙළ වංශය යූටියුබ් නාලිකාවේ විකාශනය වූ ධම්ම දේසනා
සිව්හෙළ ටීවී යූටියුබ් නාලිකාවේ විකාශනය වූ ධම්ම දේසනා 


හෙළයේ අපි යූටියුබ් නාලිකාවේ විකාශනය වූ ධම්ම දේසනා